Sołtysem Sołectwa w Żędowicach w wyborach w dniu 22 stycznia 2020 r. został:

Jerzy Stasz

Żędowice, Strzelecka 54
tel: 607 546 739

Rada Sołecka

Rada Sołecka:
Artur Koźlik
Alfons Macioszek
Dawid Paprotny
Kordian Mrochen
Jan Boronowski

Organ sołectwa

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim. W miastach jednostkami pomocniczymi w większości są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla albo przewodniczący zarządu osiedla.